• Rozwój mowy dziecka

     • Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy u dzieci ?

                  W poprzednich artykułach zostały poruszone problemy dotyczące roli środowiska  w kształtowaniu się mowy dziecka oraz omówione zostały poszczególne wady wymowy. Często rodzice zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy też może jest opóźniony lub zaburzony.

      Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy ?

       

           Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. U jednych przebiega wolniej, a u innych szybciej. Rodzice powinni wiedzieć, iż stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka.

      W rozwoju mowy możemy wyróżnić 4 okresy:

      I okres  –   okres melodii, trwa od urodzenia do 1 roku życia. Dziecko powinno poprawnie

             wymawiać samogłoski, takie jak: a, e, i oraz spółgłoski: m, b, n, d, t.

      II okres –   okres wyrazu, przypada między 1 – 2 rokiem życia. Dziecko używa prawie wszystkich

             samogłosek oraz wymawia spółgłoski takie jak: p, pi, l, m, t, d, n, k, j, ś, ź, ć, dź, ch.

             Mowę cechują także jednowyrazowe wypowiedzi. W tym okresie zna około 300 słów.

      III okres –  okres zdania, trwa od 2 – 3 roku życia. W tym czasie pojawiają się pierwsze zdania,

             dziecko powinno wymawiać prawidłowo takie głoski jak: p, b, m, pi, bi, mi, f, w, fi,

              wi, k, g, ch, t, d, n, l.

      IV okres –  okres swoistej mowy, przypada na wiek dziecka od 3 –7 lat. W wieku 3 lat dziecko

             cechuje zmiękczanie głosek s, z, c, dz. Głoska r może być zamieniana na lub j.  4 –

             letnie dziecko powinno już poprawnie używać głosek s ,z ,c ,dz. Wymowa 5 – latka

             jest już prawie całkowicie zrozumiała. Natomiast wymowa 6 – letniego dziecka

             powinna być już poprawna pod względem artykulacyjnym. 7 – letnie dziecko ma

             utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

           Nieukończony rozwój mowy charakteryzuje się wymową właściwą  dla wcześniejszych okresów życia dziecka.

           Jeżeli chodzi o nieukończony rozwój mowy - to samoistna poprawa wymowy może nastąpić. W przypadku wady wymowy nie można na to liczyć i wówczas trzeba skorzystać z pomocy specjalisty.

           Aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo, oprócz wcześniej wymienionych czynników, ważne są także inne, takie jak sprawność narządów artykulacyjnych, poziom percepcji słuchowej oraz ogólny rozwój intelektualny.