• Zaprogramuj marzenia z Uczymy dzieci programować

    • Działalność innowacyjna w zakresie programowania: „Zaprogramuj marzenia z Uczymy dzieci programować”

     Autor: Elżbieta Duda

     Uczestnicy: chętni uczniowie klasy 1a

     Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020

     Motywacja i cele wprowadzenia działalności innowacyjnej: „Zaprogramuj marzenia z Uczymy dzieci programować” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. 

     Głównym celem jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej  w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

      

     Cele szczegółowe:

     • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, 
     • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
     • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne  i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

      

     Metody pracy: podające, poszukujące, praktycznego działania

     Formy pracy: grupowe, zespołowe, indywidualne

      

     Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

     • Narzędzia do kodowania offline (karty pracy, mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne).

      

     Przewidywane osiągnięcia:

     Uczniowie:

     • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów, 
     • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,
     • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii.

      

     Nauczyciele:

     • Chętnie sięgają po narzędzia TiK w swojej pracy, 
     • Poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje. 

      

     Rodzice uczniów:

     • Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko,
     • Poszerzają swoją wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci.

      

     Placówka:

     • Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno - metodyczne,
     • Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym.

      

     Częstotliwość zajęć:

     Raz w tygodniu.

      

     Bloki tematyczne zajęć uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, są jej uzupełnieniem, podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostaną materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu Uczymy dzieci programować.

      

     Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość

     W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów, ankieta  z rodzicami, wywiad z uczniami i rodzicami. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji, wywiadów pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne modyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.